Положення про учнівський комітет

Девіз учкому: "Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!"

Мета: Розширення діапазону діяльності дорослих і дітей - членів єдиного колективу, можливості їх співдружності, творчого пошуку, ініціативи.

Завдання: Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Права учнівського комітету:

1. Приймати рішення;

2. Реалізовувати інтереси;

3. Контролювати виконання правових, моральних, етичних норм;

4. Самостійно приймати рішення, що сприяють покращенню життя в учнівському колективі;

5. По необхідності бути присутніми на класних, батьківських зборах, педраді.

Обов’язки учнівського комітету:

1. Проектування планів соціального розвитку школи, трудових обов’язків класних колективів, участь у шкільному та позашкільному житті.

2. Порядок аналізу і підведення підсумків діяльності, оцінювання

результатів і заохочення творчої Ініціативи.

3. Розгляд правил виконання статуту школи і інших документів, що встановлюють взаємовідносини між адміністрацією і учнями, класними колективами і в колективів

Шляхи підвищення активності та ролі учнівського комітету

1. Надання учням більшої самостійності в організації колективної діяльності.

2. Активне залучення учнів до всіх сфер життя учнівського колективу.

3. Поєднання самодіяльності дітей з керуванням дорослих.

4. Збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колективних ініціатив.

5. Надання учням реальних прав і обов'язків.

6. Повага педагогів до самостійних думок і рішень учнівського самоврядування, його органів,

7. Відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності. Реалізація в перспективі принципу: жодного підлеглого - усі відповідальні.

8. Кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу.

9. Розширення меж гласності учнівського самоврядування, відкритий характер роботи всіх органів самоврядування.

Функції учнівського комітету в школі

Забезпечення порядку в школі, організація чергування по школі, у класах.

Організація дозвілля на перервах.

Проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок.

Організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно- гігієнічних вимог.

Організація роботи зі збереження шкільного майна, збереження води, електроенергії, підручників.

Організація роботи з благоустрою території школи.

Підготовка та проведення конкурсів, творчих свят, змагань.

Контроль за відвідуванням учнями школи.

Заслуховування звітів органів учнівського самоврядування.

Організація трудових загонів старшокласників.

Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.

Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.

Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання життєдіяльності учнівських колективів.

Значення і актуальність учнівського комітету

Пошук шляхів розвитку учнівського самоврядування - один з найголовніших напрямків виховної роботи в сучасній школі, яка виконує соціальне замовлення суспільства по вихованню активної особистості, здатної вирішувати найважливіші питання життя країни, окремого колективу.

Значення і роль шкільного самоврядування невпинно зростає. Участь у самоврядуванні сприяє формуванню у старшокласників відповідальності, ініціативи, творчості, вироблення у них організаторських навичок, потреб у суспільно - корисній діяльності, а також участь шкільної молоді у радикальних перетвореннях, що відбуваються у нашому суспільстві.

Учнівське самоврядування - це принцип організації життя учнівського колективу, який дав змогу залучати учнів до планування, організації, контролю та підведення підсумків їх навчальної, трудової, суспільно - корисної діяльності з допомогою педагогічного колективу. Воно сприяє виробленню в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах рівності, гласності, демократизму. Тому учнівське самоврядування є одним із найважливіших факторів формування у сучасного школяра таких якостей.

Розвиток учнівського самоврядування в школах дає змогу учням глибоко усвідомити свої права і обов'язки, стати творцями дружнього, єдиного шкільного колектив

Основна діяльність органів учнівського самоврядування:

Учнівський комітет:

- бере участь у складанні річного плану роботи школи;

- координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

- контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

- приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетентності;

- вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання;

- бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

- веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

- проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров`я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;

- організовує роботу центрів, учнівських малих ініціативних груп, клубів тощо;

2.Старостат

- веде контроль за виконанням рішень учнівського комітету

класними колективами

- сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

- координує роботу класів , доводить до них конкретні завдання діяльності;

- сприяє забезпечує участь учнів у різноманітній змістовній діяльності колективу;

- бере участь в управлінні справами школи;

2.Навчальна комісія

- проводить роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

- організовує консультаційну допомогу з предметів;

- бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

- контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

- веде боротьбу з пропусками уроків;

- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

- бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

- збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі;

- проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників.

3.Комісія дисципліни і порядку

- забезпечує захист прав та інтересів учнів;

- організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам;

- контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

- організовує чергування учнів по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

- контролює та оцінює чергування по класах;

- контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного

розпорядку учнів);

- контролює відвідування учнями школи;

- організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

- розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;

- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду, координаційну раду;

- виховує в учнів бережливе ставлення до шкільного майна;

4.Культмасова комісія

- залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та

відпочинку, до художньої самодіяльності;

- підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

- організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

- готує творчі виставки учнів;

- вивчає побажання учнів щодо організації культмасових заходів;

- в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;

5. Комісія спорту та здорового способу життя

- організовує загальношкільні спортивні оздоровчі свята,

- пропагує здоровий спосіб життя.

6. Комісія з питань засобів масової інформації

- висвітлює життя школи та роботу учнівського самоврядування на сторінках шкільної газети ( Шкільний вісник +) та розвиває інтерес учнів до подій у світі за допомогою засобів масової інформації.

7. Комісія по роботі з дітьми шкільного віку

- допомагає молодшим школярам адаптуватися у школі;

- залучає учнів до шкільних справ, проводить з дітьми різноманітні заходи, ігри та надає допомогу школярам у вирішеннях різних конфліктів

Статут шкільного парламенту

І. Загальні положення

1.1. Шкільний парламент в Йосипівській ЗШ І-ІІ ступенів - це громадське, самодіяльне, добровільне об'єднання учнів , які прагнуть творчої діяльності.
1.2. Шкільний парламент - незалежна організація учнівської молоді. Учнівський комітет є керуючи органом шкільног парламенту.
1.3. Діяльність шкільного парламенту будується відповідно до Конституції України, Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".
1.4. Шкільний парламент здійснює свою діяльність у співробітництві з шкільними парламентами району. У співробітництві з методичною радою школи, МО класних керівників, класними колективами.
1.5. Шкільний парламент є гарантом творчих справ учнів.
1.6. Учнівський комітет є виконавчим органом шкільного парламенту дітей, який має активно сприяти згуртованості колективу, формуванню в учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов'язків, визначених статутом школи і положенням про центри розвитку учнів.
1.7. Учнівський комітет складається з старост 5-9-х класів та голів комісій 5-9 класів.
1.8. Припинення діяльності Шкільного учнівського комітету можна здійснити шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням конференції. .
ІІ. Головною метою Шкільного учнівського комітету є:
2.1. Захист прав та інтересів своїх членів;
2.2. Інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;
2.3. Розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі.
2.4.3авдання Шкільного учнівського комітету:
2.5. Сприяти наявності у дітей активної життєвої позиції, вихованню національної свідомості, створенню необхідних комфортних умов для розвитку здібностей та творчої ініціативи, самореалізації учнів у пізнавальній та навчальній діяльності;
2.6. Формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;
2.7. Формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;
2.8. Формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху старшокласників;
2.9. Розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику.
ІІІ. Організаційна побудова Шкільного учнівського комітету
3.1. З числа своїх членів Шкільний учнівський комітет обирає голову учнівського комітету та його заступника.
3.2. Голова учнівського комітету (під час його відсутності -заступник) організовує роботу Шкільного учнівського комітету, підсумовує роботу на загальношкільних зборах.
3.3. Засідання учнівського комітету проводиться 1 раз на два тиждені. На засіданні заслуховується звіт старостів класів про роботу (раз на місяць). Раз на місяць звітують голови комісій (навчальної, дисципліни і порядку, культурно-масової, спорту , роботи з дітьми шкільного віку,інформації).
3.4. Гласність роботи Шкільного учнівського комітету та оперативність доведення її рішень до кожного учня забезпечуються регулярним інформуванням класних зборів, через „Шкільний вісник” та шкільні лінійки.
3.5. Шкільний учнівський комітет сприяє роботі усіх комісій учнівського комітету
. 3.6. Структура Шкільного учнівського комітету включає в себе такі комісій розвитку творчих здібностей учнів:
Культури та дозвілля
З питань засобів масової їнфомації
Спорту та здорового способу життя
Освіти та науки
Роботи з дітьми
Дисципліни та порядку
IV УЧНІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ТА КЛАСНІ КОЛЕКТИВИ
4.1. Зв'язок Шкільного учнівського комітету з класними колективами здійснюється через старостів класів, котрі обираються класним зборами на початку навчального року.
4.2. Класні збори - колективний орган учнівського самоврядування в класі -проводяться щонайменше раз на чверть.
4.3. На класних зборах ухвалюють рішення стосовно діяльності класного колективу, заслуховують інформацію про рішення Шкільного учнівського комітету і накреслюють
колективні заходи щодо їх виконання.
4.4. Староста класу організує виконання рішень Шкільного учнівського комітету і класних зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку і проведення класних зборів.
5.1. Зв'язок голови учнівського комітету з комісіями здійснюється через голів комісій.
5.2. Робота комісій учнівського комітету здійснюється на підставі проектного плану на даний навчальний рік, виходячи з його мети.
VI Педагогічний колектив і Шкільний учнівський комітет
6.1. Методична рада школи надає допомогу Шкільному учнівському комітету у згуртуванні шкільного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їхніх творчих здібностей.
6.2. Директор школи всебічно сприяє роботі Шкільному учнівського комітету, визначає педагогів-кураторів комісій учкому. Педагог- організатор надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи учнівському комітету.
6.3. МО класних керівників та кожен класний керівник координує роботу Ради класу та роботу старости класу, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків.
6.4. Педагоги-куратори здійснюють педагогічне керування комісіями учкому і координують роботу комісій та їх голів, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу в плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків.
6.5 Учнівський комітет та комісії учкому тісно співпрацюють з педагогом-організатором школи.

ПЛАН

РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

1 Планування та організація роботи учкому на рік. вересень президент, гол. учкому, гол. комісій

2 Провести вибори органів самоврядування. До 15.09 пед.організатор, гол.учкому

3 Організація чергування класів по школі Протягом навчального року Педагог-орган.,

гол.комісії дисцип. та порядк

4 Організація чергування по класах щодня гол.ком.дисц. та поряд.,староста,черг.уч

5 Загальношкільна лінійка(аналіз діяльності школярів за тиждень) щопонеділка пед.орган.,гол. комісії З дисцип. і порядку

6 Засідання учкому 1 раз на місяць пед.орган., гол.учкому,

гол.комісій

7 Засідання старостату 2 рази на місяць гол.учкому, старости класів

8 Висвітлення роботи парламенту на сторінках стінної газети

"Шкільний вісник +" постійно гол.учкому,

гол.ком. з питань масової інформації

9 Допомога людям похилого віку - волонтерська робота протягом року пед..орган., гол. учкому

10 Допомога учням у вирішенні конфліктних ситуацій та налагодження стосунків. постійно, протягом року Гол.комісії з питань роб. з дітьми, гол.учкому

11 Участь у загальношкільних заходах протягом року учком

12 Провести анкетування учнів: — з особистісних інтересів, здібностей учнів; творчого потенціалу. Протягом навчального року гол.учкому, педагог-організатор

13 Організувати роботу учнів щодо естетичного оформлення класних кімнат, школи, території. Організувати впорядкування пришкільної території; організувати ремонт навчальних посібників Протягом навчального року гол.учкому, голови комісій, старостат

14 Провести цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в дітей поваги до Конституції України, законів української держави. Протягом року Педагог-орган., гол.учкому, гол.комісій, старостат

15 Організувати проведення циклу бесід, лекцій, щодо шкідливого впливу на організм школяра тютюну, наркотиків, алкоголю. Проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя» до дня боротьби зі СНІДом протягом року гол.учкому,гол.комісії з питань екології, гол комісії з питань здорового способу життя

16 Організація спортивних змагань у школі. протягом року гол. комісії з питань спорту та здорового способу життя

План роботи волонтерського загону

План роботи волонтерського загону на 2017-2018 н.р

1. Організація засідання ради волонтерів - склад загону, план роботи на 2017-2018 н.р; уточнення списків людей похилого віку. До 10.09.
2. Залучати учнів до екологічної акції «Створи красу і затишок»
Акція «Милосердя» Допомога самотнім пенсіонерам. Протягом року
3 Проведення робочих засідань на яких підводити підсумки:
- Краще озеленення класу;
- Кращий санітарний стан класних приміщень
- Зовнішній вигляд учнів Протягом року
4. Трудовий десант «Чисте шкільне подвір’я».
Проведення трудових десантів на пришкільних ділянках, по впорядкуванню пришкільної території. Постійно
5. Операція «Увага! Діти на дорозі!» Вересень
6. Операція привітання вчителів - пенсіонерів «Вчитель не повинен бути самотній». Жовтень
7. Акція милосердя «Прояви турботу і обачливість»
(до Дня інвалідів) Жовтень
8. Круглий стіл «Актуальні питання боротьби зі СНІДом.» - до Дня боротьби зі СНІДом Грудень
9. День партизанської слави
Уроки мужності «Серед братських могил в краю степовім» Жовтень
10. Допомога зимуючим птахам - екологічна операція « Встанови годівничку» Жовтень-листопад
11 Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» - вшанування пам’яті жертв голодомору. Листопад
12. Акція « Збережемо пам'ять про подвиг»
присвячена Перемозі в ВВВ та військово – патріотичному вихованню. Протягом року
13. Акція «Пам’ятник. Могила. Обеліск»- (трудова акція).
Жовтень- травень
14.
Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» Квітень
15. Акція «Посади дерево» - екологічний місячник Квітень
16. Природо-охоронна акція «Діти за збереження землі»
(до Дня довкілля) Квітень
17. Година пам’яті про аварію на ЧАЕС
« Земле рідна, понівечена скрипка моя».
Акція «Біль душі людської» зустріч з чорнобильцями.
Квітень
18. Вахта пам`яті Покладання квітів до могили Невідомого солдата. Участь у мітингу присвяченому дню Перемоги . травень
19.
Кiлькiсть переглядiв: 143

Коментарi